CHAPTER 10 : The Creator owns all
©2001, TheBhagavatGita.comText: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15, 16, 17, 18

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42


 

 


TEXT 1

sri-bhagavan uvaca
bhuya eva maha-baho
srnu me paramam vacah
yat te 'ham priyamanaya
vaks yami hita-kamyaya

WORD FOR WORD

sri-bhagavan uvaca -- The Supreme said; bhuyah -- again; eva -- certainly; maha-baho -- O mighty-armed; srnu -- just hear; me -- My; paramam -- supreme; vacah -- instruction; yat -- that which; te -- to you; aham -- I; priyamanaya -- thinking you dear to Me; vaksyami -- say; hita-kamyaya -- for your benefit.

TRANSLATION

The Supreme said: Listen again, O mighty-armed Arjuna. Because you are My dear friend, for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained.

 TEXT 2

na me viduh sura-ganah
prabhavam na maharsayah
aham adir hi devanam
maharsinam ca sarvasah

WORD FOR WORD

na -- never; me -- My; viduh -- know; sura-ganah -- the demigods; prabhavam -- origin, opulences; na -- never; maha-rsayah -- great sages; aham -- I am; adih -- the origin; hi -- certainly; devanam -- of the demigods; maha-rsinam -- of the great sages; ca -- also; sarvasah -- in all respects.

TRANSLATION

Neither the hosts of demigods nor the great sages know My origin or opulences, for, in every respect, I am the source of the demigods and sages.

 TEXT 3

yo mam ajam anadim ca
vetti loka-mahesvaram
asammudhah sa martyesu
sarva-papaih pramucyate

WORD FOR WORD

yah -- anyone who; mam -- Me; ajam -- unborn; anadim -- without beginning; ca -- also; vetti -- knows; loka -- of the planets; maha-isvaram -- the supreme master; asammudhah -- undeluded; sah -- he; martyesu -- among those subject to death; sarva-papaih -- from all sinful reactions; pramucyate -- is delivered.

TRANSLATION

He who knows Me as the unborn, as the beginningless, as the Supreme Lord of all the worlds -- he only, undeluded among men, is freed from all sins.

 TEXTS 4-5

buddhir jnanam asammohah
ksama satyam damah samah
sukham duhkham bhavo 'bhavo
bhayam cabhayam eva ca

ahimsa samata tustis
tapo danam yaso 'yasah
bhavanti bhava bhutanam
matta eva prthag-vidhah

WORD FOR WORD

buddhih -- intelligence; jnanam -- knowledge; asammohah -- freedom from doubt; ksama -- forgiveness; satyam -- truthfulness; damah -- control of the senses; samah -- control of the mind; sukham -- happiness; duhkham -- distress; bhavah -- birth; abhavah -- death; bhayam -- fear; ca -- also; abhayam -- fearlessness; eva -- also; ca -- and; ahimsa -- nonviolence; samata -- equilibrium; tustih -- satisfaction; tapah -- penance; danam -- charity; yasah -- fame; ayasah -- infamy; bhavanti -- come about; bhavah -- natures; bhutanam -- of living entities; mattah -- from Me; eva -- certainly; prthak-vidhah -- variously arranged.

TRANSLATION

Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy -- all these various qualities of living beings are created by Me alone.

 TEXT 6

maharsayah sapta purve
catvaro manavas tatha
mad-bhava manasajata
yesam loka imah prajah

WORD FOR WORD

maha-rsayah -- the great sages; sapta -- seven; purve -- before; catvarah -- four; manavah -- Manus; tatha -- also; mat-bhavah -- born of Me; manasah -- from the mind; jatah -- born; yesam -- of them; loke -- in the world; imah -- all this; prajah -- population.

TRANSLATION

The seven great sages and before them the four other great sages and the Manus [progenitors of mankind] come from Me, born from My mind, and all the living beings populating the various planets descend from them.

 TEXT 7

etam vibhutim yogam ca
mama yo vetti tattvatah
so vikalpena yogena
yujyate natra samsayah

WORD FOR WORD

etam -- all this; vibhutimn -- opulence; yogam -- mystic power; ca -- also; mama -- of Mine; yah -- anyone who; vetti -- knows; tattvatah -- factually; sah -- he; avikalpena -- without division; yogena -- in devotional service; yujyate -- is engaged; na -- never; atra -- here; samsayah -- doubt.

TRANSLATION

One who is factually convinced of this opulence and mystic power of Mine engages in unalloyed devotional service; of this there is no doubt.

 TEXT 8

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah

WORD FOR WORD

aham -- I; sarvasya -- of all; prabhavah -- the source of generation; mattah -- from Me; sarvam -- everything; pravartate -- emanates; iti -- thus; matva -- knowing; bhajante -- become devoted; mam -- unto Me; budhah -- the learned; bhava-samanvitah -- with great attention.

TRANSLATION

I am the generative source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me. The wise who perfectly know this engage in My devotional service and worship Me attentively with all their hearts.

 TEXT 9

mac-citta mad-gata-prana
bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam
tusyanti ca ramanti ca

WORD FOR WORD

mat-cittah -- their minds fully engaged in Me; mat-gata-pranah -- their lives devoted to Me; bodhayantah -- preaching; parasparam -- among themselves; kathayantah -- talking; ca -- also; mam -- about Me; nityam -- perpetually; tusyanti -- become pleased; ca -- also; ramanti -- enjoy transcendental bliss; ca -- also.

TRANSLATION

The thoughts and minds of My pure devotees dwell in Me, their lives are fully devoted to My service, and they derive great satisfaction and enjoy mystic bliss from always enlightening one another and conversing about Me.

 TEXT 10

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

WORD FOR WORD

tesam -- unto them; satata-yuktanam -- always engaged; bhajatam -- in rendering devotional service; priti-purvakam -- in loving ecstasy; dadami -- I give; buddhi-yogam -- real intelligence; tam -- that; yena -- by which; mam -- unto Me; upayanti -- come; te -- they.

TRANSLATION

To those who are constantly devoted to serving Me with love, I give the real intelligence and understanding by which they can come to Me.

 TEXT 11

tesam evanukampartham
aham ajnana-jam tamah
nasayamy atma-bhava-stho
jnana-dipena bhasvata

WORD FOR WORD

tesam -- for them; eva -- certainly; anukampa-artham -- to show special mercy; aham -- I; ajnana jam -- due to ignorance; tamah -- darkness; nasayami -- dispel; atma-bhava -- within their hearts; sthah -- situated; jnana -- of knowledge; dipena -- with the lamp; bhasvata -- glowing.

TRANSLATION

To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance.

 TEXTS 12-13

arjuna uvaca
param brahma param dhama
pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve
devarsir naradas tatha
asito devalo vyasah
svayam caiva bravisi me

WORD FOR WORD

arjunah uvaca -- Arjuna said; param -- supreme; brahma -- truth; param -- supreme; dhama -- sustenance; pavitram -- pure; paramam -- supreme; bhavan -- You; purusam -- personality; sasvatam -- original; divyam -- transcendental; adi-devam -- the original Lord; ajam -- unborn; vibhum -- greatest; ahuh -- say; tvam -- of You; rsayah -- sages; sarve -- all; deva-rsih -- the sage among the demigods; naradah -- Narada; tatha -- also; asitah -- Asita; devalah -- Devala; vyasah -- Vyasa; svayam -- personally; ca -- also; eva -- certainly; bravisi -- You are explaining; me -- unto me.

TRANSLATION

Arjuna said: You are The Supreme, the ultimate abode, the purest, the Absolute Truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about You, and now You Yourself are declaring it to me.

 TEXT 14

sarvam etad rtam manye
yan mam vadasi kesava
na hi te bhagavan vyaktim
vidur deva na danavah

WORD FOR WORD

sarvam -- all; etat -- this; rtam -- truth; manye -- I accept; yat -- which; mam -- unto me; vadasi -- You tell; kesava -- O Krishna; na -- never; hi -- certainly; te -- Your; bhagavan -- Lord; vyaktim -- revelation; viduh -- can know; devah -- the demigods; na -- nor; danavah -- the demons.

TRANSLATION

O Krishna, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand Your personality.

 TEXT 15

svayam evatmanatmanam
vettha tvam purusottama
bhuta-bhavana bhutesa
deva-deva jagat-pate

WORD FOR WORD

svayam -- personally; eva -- certainly; atmana -- by Yourself; atmanam -- Yourself; vettha -- know; tvam -- You; purusa-uttama -- O greatest of all persons; bhuta-bhavana -- O origin of everything; bhuta-isa -- O Lord of everything; deva-deva -- O Lord of all demigods; jagat-pate -- O Lord of the entire universe.

TRANSLATION

Indeed, You alone know Yourself by Your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe!

 TEXT 16

vaktum arhasy asesena
divya hy atma-vibhutayah
yabhir vibhutibhir lokan
imams tvam vyapya tisthasi

WORD FOR WORD

vaktum -- to say; arhasi -- You deserve; asesena -- in detail; divyah -- divine; hi -- certainly; atma -- Your own; vibhutayah -- opulences; yabhih -- by which; vibhutibhih -- opulences; lokan -- all the planets; iman -- these; tvam -- You; vyapya -- pervading; tisthasi -- remain.

TRANSLATION

Please tell me in detail of Your divine opulences by which You pervade all these worlds.

 TEXT 17

katham vidyam aham yogims
tvam sada paricintayan
kesu kesu ca bhavesu
cintyo 'si bhagavan maya

WORD FOR WORD

katham -- how; vidyam aham -- shall I know; yogin -- O supreme mystic; tvam -- You; sada -- always; paricintayan -- thinking of; kesu -- in which; kesu -- in which; ca -- also; bhavesu -- natures; cintyah asi -- You are to be remembered; bhagavan -- O Supreme; maya -- by me.

TRANSLATION

O Krishna, O supreme mystic, how shall I constantly think of You, and how shall I know You? In what various forms are You to be remembered, O Supreme Personality of Godhead?

 TEXT 18

vistarenatmano yogam
vibhutim ca janardana
bhuyah kathaya trptir hi
srnvato nasti me 'mrtam

WORD FOR WORD

vistarena -- in detail; atmanah -- Your; yogam -- mystic power; vibhutim -- opulences; ca -- also; jana-ardana -- O killer of the atheists; bhuyah -- again; kathaya -- describe; trptih -- satisfaction; hi -- certainly; srnvatah -- hearing; na asti -- there is not; me -- my; amrtam -- nectar.

TRANSLATION

O Janardana, again please describe in detail the mystic power of Your opulences. I am never satiated in hearing about You, for the more I hear the more I want to taste the nectar of Your words.

 
TEXT 19

sri-bhagavan uvaca
hanta te kathayisyami
divya hy atma-vibhutayah
pradhanyatah kuru-srestha
nasty anto vistarasya me

WORD FOR WORD

sri-bhagavan uvaca -- The Supreme said; hanta -- yes; te -- unto you; kathayisyami -- I shall speak; divyah -- divine; hi -- certainly; atma-vibhutayah -- personal opulences; pradhanyatah -- which are principal; kuru-srestha -- O best of the Kurus; na asti -- there is not; antah -- limit; vistarasya -- to the extent; me -- My.

TRANSLATION

The Supreme said: Yes, I will tell you of My splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for My opulence is truly limitless.

 TEXT 20

aham atma gudakesa
sarva-bhutasaya-sthitah
aham adis ca madhyam ca
bhutanam anta eva ca

WORD FOR WORD

aham -- I; atma -- the soul; gudakesa -- O Arjuna; sarva-bhuta -- of all living entities; asaya-sthitah -- situated within the heart; aham -- I am; adih -- the origin; ca -- also; madhyam -- middle; ca -- also; bhutanam -- of all living entities; antah -- end; eva -- certainly; ca -- and.

TRANSLATION

I am the Supersoul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle and the end of all living beings.

 TEXT 21

adityanam aham visnur
jyotisam ravir amsuman
maricir marutam asmi
naksatranam aham sasi

WORD FOR WORD

adityanam -- of the Adityas; aham -- I am; visnuh -- the Supreme Lord; jyotisam -- of all luminaries; ravih -- the sun; amsu-man -- radiant; maricih -- Marici; marutam -- of the Maruts; asmi -- I am; naksatranam -- of the stars; aham -- I am; sasi -- the moon.

TRANSLATION

Of the Adityas I am Vishnu, of lights I am the radiant sun, of the Maruts I am Marici, and among the stars I am the moon.

 TEXT 22

vedanam sama-vedo 'smi
devanam asmi vasavah
indriyanam manas casmi
bhutanam asmi cetana

WORD FOR WORD

vedanam -- of all the Vedas; sama-vedah -- the Sama Veda; asmi -- I am; devanam -- of all the demigods; asmi -- I am; vasavah -- the heavenly king; indriyanam -- of all the senses; manah -- the mind; ca -- also; asmi -- I am; bhutanam -- of all living entities; asmi -- I am; cetana -- the living force.

TRANSLATION

Of the Vedas I am the Sama Veda; of the demigods I am Indra, the king of heaven; of the senses I am the mind; and in living beings I am the living force [consciousness].

 TEXT 23

rudranam sankaras casmi
vitteso yaksa-raksasam
vasunam pavakas casmi
meruh sikharinam aham

WORD FOR WORD

rudranam -- of all the Rudras; sankarah -- Lord Shiva; ca -- also; asmi -- I am; vitta-isah -- the lord of the treasury of the demigods; yaksa-raksasam -- of the Yaksas and Raksasas; vasunam -- of the Vasus; pavakah -- fire; ca -- also; asmi -- I am; meruh -- Meru; sikharinam -- of all mountains; aham -- I am.

TRANSLATION

Of all the Rudras I am Lord Shiva, of the Yaksas and Raksasas I am the Lord of wealth [Kuvera], of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.

 TEXT 24

purodhasam ca mukhyam mam
viddhi partha brhaspatim
senaninam aham skandah
sarasam asmi sagarah

WORD FOR WORD

purodhasam -- of all priests; ca -- also; mukhyam -- the chief; mam -- Me; viddhi -- understand; partha -- O son of Prtha; brhaspatim -- Brhaspati; senaninam -- of all commanders; aham -- I am; skandah -- Kartikeya; sarasam -- of all reservoirs of water; asmi -- I am; sagarah -- the ocean.

TRANSLATION

Of priests, O Arjuna, know Me to be the chief, Brhaspati. Of generals I am Kartikeya, and of bodies of water I am the ocean.

 TEXT 25

maharsinam bhrgur aham
giram asmy ekam aksaram
yajnanam japa-yajno 'smi
sthavaranam himalayah.

WORD FOR WORD

maha-rsinam -- among the great sages; bhrguh -- Bhrgu; aham -- I am; giram -- of vibrations; asmi -- I am; ekam aksaram -- pranava; yajnanam -- of sacrifices; japa-yajnah -- chanting; asmi -- I am; sthavaranam -- of immovable things; himalayah -- the Himalayan mountains.

TRANSLATION

Of the great sages I am Bhrgu; of vibrations I am the transcendental om. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himalayas.

 TEXT 26

asvatthah sarva-vrksanam
devarsinam ca naradah
gandharvanam citrarathah
siddhanam kapilo munih

WORD FOR WORD

asvatthah -- the banyan tree; sarva-vrksanam -- of all trees; deva-rsinam -- of all the sages amongst the demigods; ca -- and; naradah -- Narada; gandharvanam -- of the citizens of the Gandharva planet; citrarathah -- Citraratha; siddhanam -- of all those who are perfected; kapilah munih -- Kapila Muni.

TRANSLATION

Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Narada. Of the Gandharvas I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.

 TEXT 27

uccaihsravasam asvanam
viddhi mam amrtodbhavam
airavatam gajendranam
naranam ca naradhipam

WORD FOR WORD

uccaihsravasam -- Uccaihsrava; asvanam -- among horses; viddhi -- know; mam -- Me; amrta-udbhavam -- produced from the churning of the ocean; airavatam -- Airavata; gaja-indranam -- of lordly elephants; naranam -- among human beings; ca -- and; nara-adhipam -- the king.

TRANSLATION

Of horses know Me to be Uccaihsrava, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch.

 TEXT 28

ayudhanam aham vajram
dhenunam asmi kamadhuk
prajanas casmi kandarpah
sarpanam asmi vasukih

WORD FOR WORD

ayudhanam -- of all weapons; aham -- I am; vajram -- the thunderbolt; dhenunam -- of cows; asmi -- I am; kama-dhuk -- the surabhi cow; prajanah -- the cause for begetting children; ca -- and; asmi -- I am; kandarpah -- Cupid; sarpanam -- of serpents; asmi -- I am; vasukih -- Vasuki.

TRANSLATION

Of weapons I am the thunderbolt; among cows I am the surabhi. Of causes for procreation I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki.

 TEXT 29

anantas casmi naganam
varuno yadasam aham
pitrnam aryama casmi
yamah samyamatam aham

WORD FOR WORD

anantah -- Ananta; ca -- also; asmi -- I am; naganam -- of the manyhooded serpents; varunah -- the demigod controlling the water; yadasam -- of all aquatics; aham -- I am; pitrnam -- of the ancestors; aryama -- Aryama; ca -- also; asmi -- I am; yamah -- the controller of death; samyamatam -- of all regulators; aham -- I am.

TRANSLATION

Of the many-hooded Nagas I am Ananta, and among the aquatics I am the demigod Varuna. Of departed ancestors I am Aryama, and among the dispensers of law I am Yama, the lord of death.

 TEXT 30

prahladas casmi daityanam
kalah kalayatam aham
mrganam ca mrgendro 'ham
vainateyas ca paksinam

WORD FOR WORD

prahladah -- Prahlada; ca -- also; asmi -- I am; daityanam -- of the demons; kalah -- time; kalayatam -- of subduers; aham -- I am; mrganam -- of animals; ca -- and; mrga-indrah -- the lion; aham -- I am; vainateyah -- Garuda; ca -- also; paksinam -- of birds.

TRANSLATION

Among the Daitya demons I am the devoted Prahlada, among subduers I am time, among beasts I am the lion, and among birds I am Garuda.

 

There are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe and so represents Krishna. Of the many animals, the lion is the most powerful and ferocious, and of the million varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest.TEXT 31

pavanah pavatam asmi
ramah sastra-bhrtam aham
jhasanam makaras casmi
srotasam asmi jahnavi

WORD FOR WORD

pavanah -- the wind; pavatam -- of all that purifies; asmi -- I am; ramah -- Rama; sastra-bhrtam -- of the carriers of weapons; aham -- I am; jhasanam -- of all fish; makarah -- the shark; ca -- also; asmi -- I am; srotasam -- of flowing rivers; asmi -- I am; jahnavi -- the River Ganges.

TRANSLATION

Of purifiers I am the wind, of the wielders of weapons I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges.

 TEXT 32

sarganam adir antas ca
madhyam caivaham arjuna
adhyatma-vidya vidyanam
vadah pravadatam aham

WORD FOR WORD

sarganam -- of all creations; adih -- the beginning; antah -- end; ca -- and; madhyam -- middle; ca -- also; eva -- certainly; aham -- I am; arjuna -- O Arjuna; adhyatma-vidya -- spiritual knowledge; vidyanam -- of all education; vadah -- the natural conclusion; pravadatam -- of arguments; aham -- I am.

TRANSLATION

Of all creations I am the beginning and the end and also the middle, O Arjuna. Of all sciences I am the spiritual science of the self, and among logicians I am the conclusive truth.

 TEXT 33

aksaranam a-karo 'smi
dvandvah samasikasya ca
aham evaksayah kalo
dhataham visvato-mukhah

WORD FOR WORD

aksaranam -- of letters; a-karah -- the first letter; asmi -- I am; dvandvah -- the dual; samasikasya -- of compounds; ca -- and; aham -- I am; eva -- certainly; aksayah -- eternal; kalah -- time; dhata -- the creator; aham -- I am; visvatah-mukhah -- Brahma.

TRANSLATION

Of letters I am the letter A, and among compound words I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahma.

 TEXT 34

mrtyuh sarva-haras caham
udbhavas ca bhavisyatam
kirtih srir vak ca narinam
smrtir medha dhrtih ksama

WORD FOR WORD

mrtyuh -- death; sarva-harah -- all-devouring; ca -- also; aham -- I am; udbhavah -- generation; ca -- also; bhavisyatam -- of future manifestations; kirtih -- fame; srih -- opulence or beauty; vak -- fine speech; ca -- also; narinam -- of women; smrtih -- memory; medha -- intelligence; dhrtih -- firmness; ksama -- patience.

TRANSLATION

I am all-devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience.

 TEXT 35

brhat-sama tatha samnam
gayatri chandasam aham
masanam marga-sirso 'ham
rtunam kusumakarah

WORD FOR WORD

brhat-sama -- the Krhat-sama; tatha -- also; samnam -- of the Sama Veda songs; gayatri -- the Gayatri hymns; chandasam -- of all poetry; aham -- I am; masanam -- of months; marga-sirsah -- the month of November-December; aham -- I am; rtunam -- of all seasons; kusuma-akarah -- spring.

TRANSLATION

Of the hymns in the Sama Veda I am the Brhat-sama, and of poetry I am the Gayatri. Of months I am Margasirsa [November-December], and of seasons I am flower-bearing spring.

 TEXT 36

dyutam chalayatam asmi
teias teiasvinam aham
jayo 'smi vyavasayo 'smi
sattvam sattvavatam aham

WORD FOR WORD

dyutam -- gambling; chalayatam -- of all cheats; asmi -- I am; tejah -- the splendor; tejasvinam -- of everything splendid; aham -- I am; jayah -- victory; asmi -- I am; vyavasayah -- enterprise or adventure; asmi -- I am; sattvam -- the strength; sattva-vatam -- of the strong; aham -- I am.

TRANSLATION

I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong.

 TEXT 37

vrsninam vasudevo 'smi
pandavanam dhananjayah
muninam apy aham vyasah
kavinam usana kavih

WORD FOR WORD

vrsninam -- of the descendants of Vrsni; vasudevah -- Krishna in Dvaraka; asmi -- I am; pandavanam -- of the Pandavas; dhananjayah -- Arjuna; muninam -- of the sages; api -- also; aham -- I am; vyasah -- Vyasa, the compiler of all Vedic literature; kavinam -- of all great thinkers; usana -- Usana; kavih -- the thinker.

TRANSLATION

Of the descendants of Vrsni I am Vasudeva, and of the Pandavas I am Arjuna. Of the sages I am Vyasa, and among great thinkers I am Usana.

 TEXT 38

dando damayatam asmi
nitir asmi jigisatam
maunam caivasmi guhyanam
jnanam jnanavatam aham

WORD FOR WORD

dan. dah -- punishment; damayatam -- of all means of suppression; asmi -- I am; nitih -- morality; asmi -- I am; jigisatam -- of those who seek victory; maunam -- silence; ca -- and; eva -- also; asmi -- I am; guhyanam -- of secrets; jnanam -- knowledge; jnana-vatam -- of the wise; aham -- I am.

TRANSLATION

Among all means of suppressing lawlessness I am punishment, and of those who seek victory I am morality. Of secret things I am silence, and of the wise I am the wisdom.

 TEXT 39

yac capi sarva-bhutanam
bijam tad aham arjuna
na tad asti vina yat syan
maya bhutam caracaram

WORD FOR WORD

yat -- whatever; ca -- also; api -- may be; sarva-bhutanam -- of all creations; bijam -- seed; tat -- that; aham -- I am; arjuna -- O Arjuna; na -- not; tat -- that; asti -- there is; vina -- without; yat -- which; syat -- exists; maya -- Me; bhutam -- created being; cara-acaram -- moving and nonmoving.

TRANSLATION

Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being -- moving or nonmoving -- that can exist without Me.

 TEXT 40

nanto 'sti mama divyanam
vibhutinam parantapa
esa tuddesatah prokto
vibhuter vistaro maya

WORD FOR WORD

na -- nor; antah -- a limit; asti -- there is; mama -- My; divyanam -- of the divine; vibhutinam -- opulences; parantapa -- O conqueror of the enemies; esah -- all this; tu -- but; uddesatah -- as examples; proktah -- spoken; vibhuteh -- of opulences; vistarah -- the expanse; maya -- by Me.

TRANSLATION

O mighty conqueror of enemies, there is no end to My divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of My infinite opulences.

 TEXT 41

yad yad vibhutimat sattvam
srimad urjitam eva va
tat tad evavagaccha tvam
mama tejo-'msa-sambhavam

WORD FOR WORD

yat yat -- whatever; vibhuti -- opulences; mat -- having; sattvam -- existence; sri-mat -- beautiful; urjitam -- glorious; eva -- certainly; va -- or; tat tat -- all those; eva -- certainly; avagaccha -- must know; tvam -- you; mama -- My; tejah -- of the splendor; amsa -- a part; sambhavam -- born of.

TRANSLATION

Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of My splendor.

 TEXT 42

atha va bahunaitena
kim jnatena tavarjuna
vistabhyaham idam krtsnam
ekamsena sthito jagat

WORD FOR WORD

atha va -- or; bahuna -- many; etena -- by this kind; kim -- what; jnatena -- by knowing; tava -- your; arjuna -- O Arjuna; vistabhya -- pervading; aham -- I; idam -- this; krtsnam -- entire; eka -- by one; amsena -- part; sthitah -- am situated; jagat -- universe.

TRANSLATION

But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of Myself I pervade and support this entire universe.

 Bhagavad-Gita